(English version MB130P16E)

Sylabus kurzu  Praktické základy vědecké práce (B130P16)

Kurz seznamuje s praktickými základy vědecké praxe v moderní experimentální biologii. Je určen zejména studentům druhého a třetího ročníku, kteří hodlají pokračovat ve studiu experimentálních biologických oborů. Detailně budou probírána základní pravidla vědecké práce, plánování a způsoby hodnocení pokusů, zásady práce v biologické laboratoři, vedení protokolů a etická pravidla vědecké práce. Dále budou účastníci obeznámeni s účelnými postupy vyhledávání ve vědeckých databázích a nakládání s takovými údaji. Prakticky budou demonstrovány postupy přípravy vědeckého sdělení ve formě plakátu, přednášky či článku. Hlavní důraz bude kladen na praktickou demonstraci postupů využitelných při přípravě bakalářské či diplomové práce.
Požadavek k zápočtu:
1) Vypracování úloh ze zpracování bibliografických a scientometrických dat
2) Vypracování vzorového rukopisu vědecké práce

Zajišťován: 130

Stav: vyučován

Zimní semestr: 0/2 C (hodin/týden)

Kredity: 2

Platný: od 2006

Kapacita: 100

Vyučující: Petrášek, Jan

petrasek@ueb.cas.cz

Termín přednášky pro zimní semestr 2017/18:

Středa 8:10 v posluchárně BLU ve Viničné 5.
Pro kapitoly 3 a 4 si prosím přineste notebooky či tablety, budeme pracovat individuálně.

Obsah kurzu zimního semestru 2016/17:

Kapitola 1: Základní pravidla vědecké práce - přednášky 4.10., 11.10 a 18.10.

1.1. Povaha vědecké práce v experimentální biologii
1.2. Pozorování a pokus - základní činnosti experimentátora
1.3. Vědecké instituce a organizace, vědecké konference
1.4. Etické aspekty vědecké činnosti
1.5. Financování vědeckého výzkumu
1.6. Příprava vědeckých projektů a grantů

Kapitola 2: Praktické postupy zpracování experimentálních dat - přednáška 25.10.

2.1. Základní organizace práce, typy dat
2.2. Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2.3. Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2.4. Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2.5. Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy

Kapitola 3: Odborná literatura, její zdroje na internetu a PřF UK - přednáška 1.11., 8.11, praktika 15.11.

3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik
3.2. Internetové zdroje informací
3.3. Účelné vyhledávání a zpracování bibliografických záznamů a článků
   3.3.1. Bibliografické databáze přístupné na PřF UK
   3.3.2. Plnotextové databáze přístupné na PřF UK
   3.3.3. Vytváření osobních databází referencí
3.4. Scientometrie jak orientační nástroj hodnocení kvality vědecké práce

Kapitola 4: Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii - praktika  22.11., 29.11., 6.12

4.1. Všeobecné databáze sekvencí - nástroje systémové biologie
4.2. Specializované sekvenční databáze

Kapitola 5: Prezentace výsledků experimentální práce -  přednášky 13.12., 20.12.

5.1. Bakalářská práce
5.2. Diplomová práce
5.3. Disertační práce
5.4. Vědecká sdělení na konferencích a seminářích
5.5. Vědecká publikace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání úkolů 1-5 k zápočtu 2017/18:

Zadání úkolů 1-4, vzor vypracování úkolu 1

Zadání úkolu 5, podpůrné informace k vypracování úkolu 5

Vypracované úlohy posílejte na petrasek@natur.cuni.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah minulých ročníků kurzu:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016