(English version MB130P16E)

Sylabus kurzu  Praktické základy vědecké práce (B130P16)

Kurz seznamuje s praktickými základy vědecké praxe v moderní experimentální biologii. Je určen zejména studentům druhého a třetího ročníku, kteří hodlají pokračovat ve studiu experimentálních biologických oborů. Detailně budou probírána základní pravidla vědecké práce, plánování a způsoby hodnocení pokusů, zásady práce v biologické laboratoři, vedení protokolů a etická pravidla vědecké práce. Dále budou účastníci obeznámeni s účelnými postupy vyhledávání ve vědeckých databázích a nakládání s takovými údaji. Prakticky budou demonstrovány postupy přípravy vědeckého sdělení ve formě plakátu, přednášky či článku. Hlavní důraz bude kladen na praktickou demonstraci postupů využitelných při přípravě bakalářské či diplomové práce.
 

Požadavek k zápočtu:
1) Vypracování úloh ze zpracování bibliografických a scientometrických dat
2) Vypracování vzorového rukopisu vědecké práce

Zajišťován: 130

Stav: vyučován

Zimní semestr: 0/2 C (hodin/týden)

Kredity: 2

Platný: od 2006

Kapacita: 100

Vyučující: Petrášek, Jan

petrasek@ueb.cas.cz

Termín přednášky pro zimní semestr 2021/22:

Středa 8:10, posluchárna BLU, přízemí Viničná 5, od vchodu napravo, opět napravo kolem toalet, doleva a rovně.

Obsah kurzu zimního semestru 2021/22:

Kapitola 1: Základní pravidla vědecké práce

1.1. Povaha vědecké práce v experimentální biologii - 6.10. -  přednáška v pptx
1.2. Pozorování a pokus - základní činnosti experimentátora
1.3. Vědecké instituce a organizace, vědecké konference - 13.10. a 20.10  - přednáška v pptx
1.4. Etické aspekty vědecké činnosti -
1.5. Financování vědeckého výzkumu
1.6. Příprava vědeckých projektů a grantů

Kapitola 2: Praktické postupy zpracování experimentálních dat  - 3.11. a 10.11 - přednáška v pptx

2.1. Základní organizace práce, typy dat
2.2. Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2.3. Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2.4. Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2.5. Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy

Kapitola 3: Odborná literatura, její zdroje na internetu a PřF UK - přednášky v pptx 24.11. a 1.12.

3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik
3.2. Internetové zdroje informací
3.3. Účelné vyhledávání a zpracování bibliografických záznamů a článků
   3.3.1. Bibliografické databáze přístupné na PřF UK
   3.3.2. Plnotextové databáze přístupné na PřF UK
   3.3.3. Vytváření osobních databází referencí
3.4. Scientometrie jak orientační nástroj hodnocení kvality vědecké práce

Kapitola 4: Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii

4.1. Všeobecné databáze sekvencí - nástroje systémové biologie - 8.12
4.2. Specializované sekvenční databáze - 15.12.

Kapitola 5: Prezentace výsledků experimentální práce - 22.12.

5.1. Bakalářská práce
5.2. Diplomová práce
5.3. Disertační práce
5.4. Vědecká sdělení na konferencích a seminářích
5.5. Vědecká publikace - 5.1.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání úkolů 1-4 k zápočtu 2021/22:

Zadání úkolů 1-3,

Zadání úkolu 4podpůrné informace k vypracování úkolu 4

Vypracované úlohy posílejte na petrasek@natur.cuni.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah minulých ročníků kurzu:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2019 2020