Obsah kurzu z podzimního semestru 2007:

Rozšířený sylabus (obsah všech přednášek) v PDF

Základní pravidla vědecké práce - text k přednášce v PDF

Povaha a náplň vědecké práce, vědci a výzkumníci

Vědecké týmy a jejich obvyklá struktura, instituce a organizace a zákonitosti jejich fungování.

Specializace versus univerzalita moderního experimentátora – výhody a úskalí

Pozorování a experiment, co si uvědomit než vstoupíme do laboratoře, základní pravidla správné experimentální praxe, vedení protokolů a pracovního deníku, kritické využívání modelů a modelových organismů

Od informace z literatury k pozorování a experimentu, jeho kritickému zhodnocení a sepsání vlastní vědecké publikace.

Programy a postupy při zpracování experimentálních dat - text k přednášce v PDF

Programy využívané při zpracovávání obrazových a číselných dat

Tabulkové editory, statistické programy, editory grafů, grafické programy, prezentační programy

Odborná literatura, její zdroje na Internetu a PřFUK - text k přednáškám v PDF

Internetové zdroje literatury, zdroje na PřFUK, bibliografické databáze, vytváření osobních databází referencí

Typy vědeckých sdělení a jejich účel – knihy, monografie, původní články, přehledné články

Rešerše a možnosti jejich vytváření

Sympozia a kongresy - výměna informací a technologií

 

Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii - text k přednášce v PDF

 

Databáze sekvencí – bioinformatické přístupy „in silico“

Scientometrická hodnocení a k čemu jsou dobrá

Správná vědecká praxe v širším společenském kontextu - text k přednášce v PDF
Přednášející: Prof. RNDr. Lubomír Nátr, CSc.

Etika vědecké práce, hypotéza a její ověřování, individuální a společenské důvody existence vědecké činnosti

Prezentace a publikace výsledků experimentální práce - text k přednáškám v PDF

Formální náležitosti seminární a diplomové práce

Ústní sdělení a jeho náležitosti, obhajoba diplomové práce

Vypracování ukázkového plakátového sdělení, prezentační software, způsoby tisku
Vědecká publikace, její struktura a formální náležitosti
Komunikace s editory, recenzní řízení
Vypracování ukázkové publikace

Příprava projektů a grantů – základní pravidla - text k přednášce v PDF

Grantové agentury, náležitosti grantového návrhu, životopis