Finanční zdroje

Významným zdrojem finančních prostředků pro podporu našeho výzkumu jsou zahraniční i národní grantové agentury. Z těchto prostředků jsou kryty zejména náklady na experimentální práci, zpracování a prezentaci výsledků.

Současné projekty:

Mezinárodní granty:

COST-CZ (LD 15137): Úloha nitrátového přenašeče NRT1.1 v odpovědi na měnící se dostupnost živin. Řešitelka: Klára Hoyerová. 2015–2017.

COST-CZ (LD 15088): Regulace transportu auxinů a jejich metabolismu strigolaktony. Řešitelka: Eva Zažímalová. 2015–2017

COST-CZ (LD 14120): Vliv zásobení fosforem na interakci mezi strigolaktony, cytokininy a auxinem. Řešitelka: Radomíra Vaňková. 2014–2017

Program spolupráce mezi ČR a Francouzským společenstvím Belgie a Valonským regionem. Etude de l´homéostasie des cytokinines chez les plantes et de leur implication dans les stratégies de résistance à la salinité dans une perspective de développement durable. Řešitel: Václav Motyka. 2014–2016.

Národní granty:

Grantová agentura ČR (16–19557S): Selektivita a regulace transportu auxinu prostřednictvím nitrátového transceptoru NRT1.1 u rostlin. Řešitel: Klára Hoyerová. 2016–2018.

Grantová agentura ČR (16–14649S): Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze. Řešitel: Václav Motyka. 2016–2018.

Grantová agentura ČR (16–10948S): Ustavení a regulace homeostáze auxinu na úrovni buňky: metabolické a transportní procesy. Řešitelka: Eva Zažímalová. 2016–2018.

Minulé projekty:

Mezinárodní granty:

COST (LD 11073): Úloha rostlinných hormonů během odezvy na solný stres – porovnání Arabidopsis a Thellungielly. Řešitelka: Radomíra Vaňková. 2011–2013.

3. Program spolupráce mezi ČR a Francouzským společenstvím Belgie a Valonským regionem. Integrative analysis of hormonal interactions and role of cytokinin metabolism in response of plants to salt stress: a tool for developing sustainable agriculture in margine zones. Řešitel: Václav Motyka. 2011–2013.

Akce COST 858: Viticulture: Biotic and Abiotic Stress: Grapevine Defence Mechanism and Grape Development. – Projekt: Úloha rostlinných hormonů kyseliny abscisové a cytokininů v odolnosti révy vinné vůči vodnímu stresu. Řešitelka: R. Vaňková.

Akce COST 863: Euroberry Research: From Genomics to Sustainable Production, Quality and Health. – Projekt: Úloha rostlinných hormonů cytokininů a kyseliny abscisové při regulaci dormance a odolnosti vůči stresu u bobulovin. Řešitelka: R. Vaňková.

Národní granty:

Grantová agentura ČR (P501/12/P951): Úloha auxin vázajícího proteinu 1 a jím zprostředkovaného přenosu signálu v řízení transportu váčků v rostlinných buňkách. Řešitelka: Milada Čovanová. 2012–2015.

Grantová agentura ČR (P305/11/0797): Molekulární mechanismy regulující homeostázi rostlinného regulátoru růstu auxinu. Řešitelka: Eva Zažímalová. 2011–2014.

Grantová agentura ČR (P305/11/2476): Transport auxinu a cytoskelet v morfogenezi rostlinných buněk. Řešitel: Jan Petrášek. 2011–2014.

Grantová agentura ČR (P506/11/0774): Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů. Řešitel: Václav Motyka. 2011–2014.

Grantová agentura ČR (P305/11/P797): Cytoskeletální proteiny zprostředkovávající cílené ukládání membránových přenašečů auxinu. Řešitelka: Adriana Jelínková. 2011–2014.

Technologická agentura ČR (TA01011802): Auxinové herbicidy: vývoj herbicidů se změněnou účinností nebo pozměněnou druhovou selektivitou. Řešitel: Petr Skůpa (Ve spolupráci s firmou AGRA GROUP a.s.). 2011–2014.

Grantová agentura ČR (206/09/2062): Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis. Řešitelka: Radomíra Vaňková. 2009–2013.

Grantová agentura ČR (522/09/2058): Dynamika hladin rostlinných hormonů a proteomu během aklimace na chlad u ozimé a jarní pšenice a vybraných rekombinantů. Řešitelka: Radomíra Vaňková. 2009–2013.

Grantová agentura AV ČR (KJB600380904): Transkripční regulace PIN genů. Řešitel: Jiří Libus. 2009–2012.

Ministerstvo zemědělství ČR (NAZV QH82231): Produkce jahod v ekologických systémech pěstování. Spoluřešitelka: Radomíra Vaňková. 2008–2012.

Grantová agentura AV ČR (IAA600380805): Metabolické regulace hormonální signalizace mezi kořeny a nadzemními částmi rostlin. Řešitel: Miroslav Kamínek. 2008–2011.

MŠMT (Výzkumné centrum 1M06030): Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. Řešitel: Miroslav Kamínek. 2006–2011.

MŠMT (Výzkumné centrum LC06034): Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů. Řešitelka: Eva Zažímalová. 2006–2011.

Grantová agentura AV ČR (IAA600380701): Alternativní dráhy regulující intra- a extracelulární koncentrace a aktivity isoprenoidních cytokininů v rostlinách. Řešitel: V. Motyka. 2007 – 2010.

Grantová agentura AV ČR (KJB600380702): Úloha genové rodiny AUX/LAX při přenosu auxinu do rostlinné buňky. Řešitelka: K. Hoyerová. 2007 – 2009.

Grantová agentura ČR (206/06/1306): Úloha rovnováhy mezi cytokininy a kyselinou abscisovou při abiotickém stresu a následném zotavení. Řešitelka: R. Vaňková. 2006 – 2008.

Grantová agentura AV ČR (A600040612): Funkční analýza genu Shooting v Arabidopsis a tabáku. Spoluřešitelka: R. Vaňková. 2006 – 2008.

tisk